Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 120 osób (63 Kobiet) z woj. mazowieckiego z gminy: Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Gózd, Iłża, Jedlnia –Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec.
W projekcie mogą wziąć udział osoby powyżej 18 r.ż. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niezatrudnione, zamieszkujące gminy poniżej progu dewaforyzacji zgodnie z Mazowieckim Barometrem Ubóstwa i Wykluczenia Społ.(w rozumieniu KC)  w tym:
• osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia  społecznego
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
• osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;

 W tym preferowane:
• osoby korzystające z PO PŻ(przy czym zakres wsparcia tych osób nie będzie powielać działań towarzyszących opisanych w PO PŻ);
• osoby z niepełnosprawnościami;

 

 

Script logo