Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie otwarta i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans, w okresie maj 2022 – grudzień 2022 r.
2. Formą zgłoszenia będą dokumenty aplikacyjne tj.
- formularz zgłoszeniowy
- podpisany regulamin rekrutacji
• Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 1)
• Oświadczenie o statusie osoby niezatrudnionej i braku aktywności w innych projektach (Załącznik nr 2)
• Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy poniżej progu defaworyzacji (Załącznik nr 3)
• Ankieta dot. motywacji do wzięcia udziału w projekcie „Akademia Aktywizacji”

Dodatkowo jeśli dotyczy:
- oświadczenie o statusie  na rynku pracy  w przypadku osób biernych zawodowo (załącznik nr 5),oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy (załącznik nr 4), wraz z zaświadczeniem z ZUS potwierdzającym status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo w związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.
- zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy - w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych
- ksero orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) oraz wypełniona ankieta  na temat  potrzeb – tylko dla osób z niepełnosprawnościami
- wypełniona ankieta odnośnie specjalnych potrzeb - tylko dla osób z niepełnosprawnościami)
- Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia (załącznik nr 6)
- Oświadczenie o innej niekorzystnej sytuacji (Załącznik nr 7)
- Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej w tym POPŻ (Załącznik nr 8)
- Oświadczenie o byciu osobą uzależnioną (Załącznik  nr 9)

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., Mireckiego 10, 26 – 600 Radom  przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

3. Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:

miejsce zamieszkania w woj. mazowieckim na terenie jednej z  gmin: Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Gózd, Iłża, Jedlnia –Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec
wiek powyżej 18 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 18 rok życia. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie)
• status osoby niezatrudnionej i zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
• osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
• osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
• osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;

4. Kandydaci w pierwszej kolejności będą wyłaniani według kryteriów:

• Osoby korzystające z POPŻ 2014-2020 – 15 pkt.
• Osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt.

Na podstawie sumy punktów zostanie stworzona lista podstawowa i rezerwowa Uczestników projektu - uwzględniająca podział na płeć.

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania

 

 

Script logo