Aktualności

Data aktualizacji 14.06.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 r. biuro Consultor Sp. z o.o. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Data aktualizacji 31.05.2022

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne można również pobrać w punktach rekrutacyjnych w powiatach, które obejmuje projekt:
Kozienice ul. Warszawska 9 tel. 607-680-291
Lipsko ul. Spacerowa 33 tel. 660-295-737
Szydłowiec ul. Rynek Wielki 5 tel. 509-155-200

 

Data aktualizacji 04.05.2022

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu "Akademia Aktywizacji". Projekt realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną PIERROT & RÓŻA w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

1.    Projekt skierowany jest do 120 osób (63 Kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niezatrudnionych z woj. mazowieckiego z gmin poniżej progu defaworyzacji zg. Z Mazowieckim Barometrem Ubóstwa i wykluczenia Społecznego (w rozumieniu KC): Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Gózd, Iłża, Jedlnia –Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju
w tym:
- osoby niepełnosprawne min. 15% UP
- preferowane osoby korzystające z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia tych osób nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ);


W ramach projektu oferujemy:
1.    Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD (120 osób x 3h)
2.    Indywidualne poradnictwo specjalistyczne- socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora (120 osób x 5h)
3.    Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe 10 grup x 40h)
4.    Indywidualne Pośrednictwo Pracy (120 osób x 6h)
5.    Zajęcia z trenerem zatrudnienia wspieranego
6.    Wysokiej jakości szkolenia zawodowe. Szkolenia  kończą się wydaniem  certyfikatu rozpoznawalnego w danej branży/świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kompetencji w zawodzie.
Tematyka szkoleń będzie określana w oparciu o ścieżkę reintegracji i IPD Uczestnika Projektu (10 grup x12 osób x 120h)

7.    Staże zawodowe 3 miesięczne (120 osób x 3 miesiące)

W ramach projektu zapewniamy również:
•    stypendium stażowe 1536,50  zł netto/m-c
•    stypendium szkoleniowe 9,60 zł netto/1 godz.
•    zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki (na formy wsparcia z wyjątkiem staży)
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
•    poczęstunek i ciepły posiłek.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Script logo